Terms and Conditions

 Terms and conditions Freestays

 

    1. Status 

TravelAR Groep BV, Veemweg 29-31, NL 3771 MT. Barneveld, vertegenwoordigd door de directeur R.A.H. Ozinga, hierna Freestays genoemd, is de distributeur van de Freestays Hotel Voucher en de Freestays Jaar Kaart. De Hotel Voucher en de Freestays Jaar Kaart geven recht op overnachtingen in de hotels vermeld in de betreffende hotelcatalogus op Freestays.eu onder de volgende voorwaarden. 

 

    2. Toepassingsgebied 

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op  

alle overeenkomsten tussen Freestays en hun klanten, inclusief overeenkomsten die betrekking hebben op het gebruik van de respectievelijke Freestays Jaar Kaart of de Freestays Hotel Voucher of tot stand komen door het gebruik daarvan. 

 

    3. Totstandkoming van het contract met Freestays

Het contract voor de autorisatie van het gebruik van hoteldiensten uit de Freestays-online hotelcatalogus tussen de klant en Freestays komt tot stand nadat de klant de bestelde Hotel voucher of Jaar Kaart  heeft besteld met de deelnamevoorwaarden of door toezending van zijn persoonlijke, geïndividualiseerde (unieke code) Freestays Hotel Voucher of Freestays Jaar Kaart en de deelnamevoorwaarden.

 

 

     4. Producten 

Freestays verkoopt de Freestays Hotel Voucher en de Freestays Hotel Jaar Kaart.   

De Freestays Hotel Voucher geeft recht op drie opeenvolgende overnachtingen voor   

2 personen in een tweepersoonskamer in een van de hotels genoemd in de hotelcatalogus. De Freestays Hotel Jaar Kaart geeft de klant het recht om gedurende een periode van één jaar gebruik te maken van de diensten van de hotels beschreven in de hotelcatalogus, in overeenstemming met de op de kaart vermelde geldigheidsduur. Elke hotel boeking met de Freestays Hotel Voucher moet minimaal   3 opeenvolgende nachten door minimaal 2 personen in het geselecteerde hotel worden gebruikt. Tenzij het hotel expliciet andere aantal nachten heeft gepubliceeerd.  

 

Al het andere wordt geregeld door de volgende voorwaarden.

 

 

 

    5. Gebruik van hoteldiensten/boekingen 

Een boeking voor het gebruik van de diensten van de Freestays Hotel Voucher of de Freestays Hotel Jaar Kaart moet door de gebruiker rechtstreeks op Freestays.eu worden gedaan genoemd in de hotelcatalogus. Tussen de gebruiker en het hotel komt een accommodatieovereenkomst tot stand. Bij zowel telefonische als schriftelijke boekingen is de gebruiker verplicht het gekozen hotel te informeren dat hij een kamer wil boeken met een Freestays Hotel Voucher of met een Freestays Hotel Jaar Kaart. Indien de gebruiker deze mededeling niet doet, heeft hij geen aanspraak op een kamer/overnachting tegen de met Freestays overeengekomen prijzen en voorwaarden. Alle boekingen zijn afhankelijk van het aantal kamers dat beschikbaar is voor het hotel of het aantal kamers dat het hotel heeft gereserveerd voor Freestays-klanten (voorwaardelijk). Bij aankomst moet de gebruiker de Freestays Hotel Voucher of Freestays Hotel Jaar Kaart overhandigen.

 

 

    6. Minimaal verbruik/betalingen aan het hotel

De gebruiker van de Freestays Hotel Voucher of de Freestays Hotel Jaar Kaart is verplicht het hotel de minimum consumptieprijs voor ontbijt en diner per persoon per dag te betalen, zoals overeengekomen door het hotel in de boekingsbevestiging. Het minimumverbruik is inclusief ontbijt en een à-la-cartemenu of als alternatief een 3/4-gangenmenu of het huidige dagmenu. Een aantal hotels hebben ook de optie All inclusive. De exacte omvang hangt af van de informatie over het betreffende hotel in de hotelcatalogus. De gebruiker is tevens gehouden bij gedeeltelijke of niet-gebruik van ontbijt en/of diner de daarbij behorende minimumverbruiksprijs te betalen. Uitgaven voor dranken, faciliteiten, aanvullende hoteldiensten, toeristenbelasting, enz. zijn niet inbegrepen in de minimumverbruiksprijs voor ontbijt en diner, te betalen door de gebruiker in het hotel, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de hotelcatalogus of in de boekingsbevestiging van het hotel. De vermelde minimum consumptieprijs is per persoon  

en dag berekend. De hotelrekening voor de minimumverbruiksprijs en eventueel gebruikte aanvullende diensten dienen bij aankomst rechtstreeks aan het hotel te worden betaald, rekening houdend met het feit dat sommige hotels bij aankomst een borg kan vragen.

 

 

    7. Annulering of niet-gebruik van hoteldiensten 

Indien de gebruiker bij een contractueel hotel heeft geboekt, moet hij zich aan de boeking houden. Er wordt op gewezen dat in het geval dat de gebruiker de boeking annuleert of deze niet voor de gehele periode gebruikt, het hotel tot 100% (80% in Duitsland) van de overeengekomen minimumverbruiksprijs in rekening kan brengen voor het aantal geboekte dagen.

 

 

 

    8. Aansprakelijkheid van Freestays / hotelgegevens

De informatie over prijzen, voorwaarden, hotelbeschrijvingen, etc. in de hotelcatalogi is gebaseerd op de informatie van de partnerhotels. Freestays is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de informatie, noch voor drukfouten, tussentijdse wijzigingen in de aanbiedingen van de hotels en de voorwaarden waaronder de hotels hun kamers aanbieden. Dit geldt in het bijzonder voor eventuele prijsverhogingen die van invloed zijn op het minimumverbruik. De gebruiker wordt daarom geadviseerd om zich bij het boeken te informeren over de momenteel geldende prijzen en voorwaarden. Bij de verkoop van de Hotel Jaar Kaart  of de Freestays Hotel Voucher garandeert Freestays geen boekingen bij de hotels die in de hotelcatalogus worden genoemd. De beschikbaarheid is afhankelijk van de contingenten van het hotel, die bij de boeking door de klant moeten worden opgevraagd.

 

    Freestays is niet aansprakelijk voor gebrekkige, niet-uitgevoerde of niet tijdige diensten van het hotel, in het bijzonder als gevolg van het rechtstreeks tussen de gebruiker en het hotel gesloten accommodatiecontract. Eventuele garantierechten van welke aard dan ook (korting, compensatie, enz.) kunnen door de gebruiker alleen tegenover het hotel worden gedaan. Daarnaast is Freestays aansprakelijk, indien er geen lichamelijk letsel is opgetreden, maximaal tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de aankoop van de Hotel Jaar Kaart of de Freestays Hotel Voucher indien de schade door de klant niet met opzet is veroorzaakt of door grove nalatigheid van Freestays. Freestays aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van de Freestays Hotel Jaar Kaart  en/of de Freestays Hotel Voucher

 

    

    9. Gegevens 

De voor de verwerking van het contract benodigde gegevens van de klant worden opgeslagen en kunnen in het kader van de verwerking aan de samenwerkingspartners worden doorgegeven.   

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gebruiker gaat ermee akkoord dat zijn/haar persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in het elektronische gegevensverwerkingssysteem van Freestays. 

 

    10. Bijzondere informatie / Herroepingsrecht 

Aanbieder 

De aanbieder van de Hotel Jaar Kaart en de Freestays Hotel Voucher is TravelAR Groep BV, Veemweg 29-31, NL 3771 MT. Barneveld, vertegenwoordigd door   

-directeur R.A.H. Ozinga. 

 

Onderwerp van het contract

Het voorwerp van het contract is een koopcontract voor Hotel Jaar Kaart  of de Freestays Hotel Voucher met het recht om de diensten van de in de hotelcatalogus genoemde partnerhotels te gebruiken, rekening houdend met een minimumverbruik in de overeenkomstige hotels.

 

 Totstandkoming van het contract 

Het contract tussen Freestays en de klant komt tot stand wanneer Freestays de aanvraag (bestelling) van de klant accepteert door hem de bestelde producten te sturen. 

Deelnameprijs 

De deelnameprijs is afhankelijk van het betreffende aanbod waarop de klant zijn bestelling plaatst.

Recht van retour/annulering 

De klant heeft het recht haar bestelling van de Freestays Hotel Voucher en/of de Freestays Hotel Jaar Kaart binnen één maand na ontvangst van de bestelde producten zonder opgaaf van redenen schriftelijk op bovenstaand adres te annuleren en/of de toegezonden producten te retourneren. De tijdige verzending van de herroeping of de terugzending van de producten is voldoende om de termijn te halen. Er is geen recht op teruggave of annulering als de klant voor het einde van de maand hoteldiensten uit de hotelcatalogus heeft gebruikt.

 

 

       

B. Bijzondere Voorwaarden Freestays Hotel Voucher 

1. Geldigheid/verlenging/gebruik 

 De Freestays Hotel Voucher kan slechts één keer worden gebruikt en is niet inwisselbaar voor geld. De Hotel Jaar Kaart blijft geldig tot de op de Jaar Kaart vermelde datum. De houder heeft het recht om niet-verzilverde Hotel Jaar Kaart met één jaar te verlengen op vertoon aan Freestays tegen een verwerkingsvergoeding van EUR 9,95 per Kaart. 

 

   

C. Bijzondere voorwaarden Freestays Hotel Voucher 

1. Lidmaatschap/ contractduur

 

De lidmaatschapsperiode van de Freestays Jaar Kaart is één jaar (geldigheidsperiode) en wordt met nog een jaar verlengd indien deze niet wordt beëindigd (zie hieronder, punt 3).

 

2. Freestays Hotel Voucher / Formulieren/ Overdraagbaarheid/ Verplichtingen 

Samen met de Freestays Hotel Voucher ontvangt de houder een toegang tot de hotelcatalogus op Freestays.eu . Voor elke reservering van een verblijf in een van de partnerhotels volgens de hotelcatalogus op Freestays.eu moet een reserveringsformulier worden ingevuld. Een reserveringsformulier is geldig bij een minimum verblijf van drie nachten. In principe zijn langere verblijven mogelijk, maar deze moeten worden afgestemd met de respectievelijke partnerhotels. Voorwaarde voor een succesvolle boeking is beschikbaarheid in het kader van het contingent binnen het betreffende partnerhotel. Reserveringsformulieren zijn online in te voeren op Freestays.eu

Met de Freestays Hotel Jaar Kaart heeft de houder de mogelijkheid om voor een onbeperkt aantal personen gebruik te maken van overnachtingen in het gekozen hotel, mits na overleg met het betreffende hotel voldoende quota aanwezig zijn in het gekozen hotel. De Freestays Hotel Jaar Kaart is overdraagbaar binnen het gezin van de houder, mits de achternaam identiek is, waarbij de identiteit van de betreffende gebruiker met de naam op de kaart aan het hotel moet worden bewezen door middel van het tonen van de identiteitskaart.

De unieke Freestays voucher code of freestays Jaar Kaart code geeft een korting van 100% op de kamer prijs, uitgesloten zijn de kosten vermeld in punt 6

 

 

Bij verlies of diefstal van de Freestays voucher of de Freestays Jaar Kaart moet de houder Freestays onmiddellijk op de hoogte brengen; dit kan telefonisch of schriftelijk per e-mail of brief. Op verzoek krijgt de kaarthouder gratis een vervangende Voucher of Jaar Kaart. 

De Vouchers of Jaar Kaarten blijven eigendom van Freestays. Freestays behoudt zich het recht voor om de contractuele relatie zonder opzegtermijn om gegronde redenen te beëindigen. Na het einde van de contractuele relatie mag de Voucher of Jaar Kaart niet meer worden gebruikt; de houder moet deze onverwijld terugsturen naar Freestays.

 

Het recht om de kaart te behouden is uitgesloten. Freestays is gerechtigd de samenwerkingspartners op zwarte lijsten te informeren welke kaartnummers als ontbrekend worden beschouwd. Dit geldt ook voor het nummer van een kaart die ongeldig is geworden door terechte opzegging door Freestays. Freestays is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een kaartnummer dat niet op de blokkeerlijst staat vermeld in geval van opzet of grove schuld, mits er geen sprake is van lichamelijke schade. 

 

3. Verlenging lidmaatschap/opzegging Freestays

De lidmaatschapsperiode (geldigheidsperiode) voor de Freestays Hotel Jaar Kaart wordt met nog een jaar verlengd indien het lidmaatschap niet uiterlijk 6 weken voor het einde van de op de kaart vermelde geldigheidsduur schriftelijk aan Freestays wordt opgezegd.

 

 4. Lidmaatschapsgelden/jaarlijkse contributie 

De contributie voor de Freestays Hotel Jaar kaart (jaarlijkse contributie) wordt jaarlijks in rekening gebracht volgens de overeengekomen betalingswijze. Freestays moet onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht van eventuele adreswijzigingen of andere informatie die essentieel is voor de zakelijke relatie. 

 

   

    Slotbepalingen 

De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de betrokken contractuele relaties tussen de klant en Freestays is, voor zover wettelijk toegestaan, Amersfoort. Het Nederlandse recht is van toepassing. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden niet effectief zijn of mocht er een leemte zijn die regulering vereist, dan dienen de algemene voorwaarden van kracht te blijven. Freestays is gerechtigd de algemene voorwaarden op redelijke wijze te wijzigen. Wijzigingen en aanvullingen worden schriftelijk medegedeeld. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd indien binnen een maand geen schriftelijk bezwaar is gemaakt.

 

  Alle producten van het merk “ Freestays”  zijn producten van TravelAR Groep B.V. Nederland. Alle rechten voorbehouden. Reproductie of gebruik van afbeeldingen en teksten alleen met schriftelijke toestemming van TravelAR Groep BV.

                                    

    Adres: 

    TravelAR Groep BV   

    Veemweg 29-31   

    3771 M.T. Barneveld